آدرس:

شیراز بلوار امیر کبیر چهار راه ریشمک

شماره تماس:

۰۷۱-۳۸۲۲۲۰۰۱
۰۷۱-۳۸۲۲۲۰۰۲
امور سهام داخلی ۱۳۵

شماره فکس :

۰۷۱-۳۸۲۲۲۰۰۴