محصولات

عصاره شیرین بیان از ریشه این گیاه استهصال شده و کاریردهای فراوانی در صنایع آرایشی و دارویی دارد