اخبار و اطلاعیه های شرکت تولید و صادرات ریشمک

صورتهای مالی سال 1399

گزارش نهایی حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال مالی منتهی به 30 آذر 1399

گزارش فعالیت سال 1399

در اجرای مفاد ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه 1347 و ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت ...

گزارش کنترل های داخلی

گزارش کنترل های داخلی در تاریخ 1399/09/30