اخبار و اطلاعیه های شرکت تولید و صادرات ریشمک

روزنامه رسمی سال 1400

آگهی تغییرات شرکت تولید و صادرات ریشمک سهامی عام به شماره ثبت 40038 وشناسه ملی 10530010540 مورخ 1401/02/10

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 30 آذر 1400

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی و رسمی می توانند برای مشاهده آنلاین مجمع وارد لینک https://www.skyroom.online/ch/rishmac.co/rishmac1400 شوند

اطلاعات هیات مدیره ریشمک سال مالی 1400

اطلاعات هیات مدیره ریشمک سال مالی 1400

صورتهای مالی منتهی به 1400/09/30

اطلاعات صورتهای مالی منتهی به 1400/09/30

کمیته تخصصی هیأت مدیره

اطلاعات مربوط به مدیران شرکت و کمیته های تخصص هیأت مدیره

صورتهای مالی سال 1399

گزارش نهایی حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال مالی منتهی به 30 آذر 1399

گزارش فعالیت سال 1399

در اجرای مفاد ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه 1347 و ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت ...

گزارش کنترل های داخلی

گزارش کنترل های داخلی در تاریخ 1399/09/30